Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala niniejszy Regulamin Rynku Hurtowego obejmujący zasady użytkowania nieruchomości i obiektów położonych w Łodzi przy ul. Budy 4 zwany dalej Regulaminem, którego treść jest następująca:

REGULAMIN RYNKU HURTOWEGO

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Rynek Hurtowy – nieruchomości i obiekty należące do Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A., znajdujące przy ulicy Budy 4 w Łodzi.
 • pracownik upoważniony – pracownik Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. posiadający stosowne upoważnienie Zarządu z racji zajmowanego stanowiska pracy lub osoba upoważniona osobno przez Zarząd Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. do wykonywania określonych czynności, legitymująca się wobec osób wstępujących na teren Rynku Hurtowego stosownym identyfikatorem.
 • użytkownik – osoba wstępująca na teren Rynku Hurtowego, nie będąca pracownikiem upoważnionym
 • tabela opłat – uchwała Zarządu Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” S.A. określająca wysokość opłat z podziałem na stawki obejmujące przedziały czasu, w których realizowane są usługi świadczone przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. na rzecz użytkowników, a także innego rodzaju opłaty, w tym opłaty regulaminowe, obciążające użytkowników w przypadkach określonych w Regulaminie.
 • usługobiorca – osoba będąca użytkownikiem, korzystająca jednocześnie z usługi rezerwacji indywidualnych i oznaczonych stanowisk handlowych realizowanej przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A.
 • Operator Rynkuużytkownik, który prowadzi działalność w obiektach Rynku Hurtowego na zasadach zawartych w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu.
 • karta klienta – jest to plastikowa karta posiadająca odpowiednie unikatowe oznaczenia, udostępniana przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. użytkownikom na zasadach wskazanych w Regulaminie w celu ich identyfikacji przy wjeździe, wyjeździe i na terenie Rynku Hurtowego.
 • karta Operatora Rynku - jest to szczególny rodzaj karty klienta, udostępnianej przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. Operatorom Rynku w celu identyfikacji Operatora Rynku przy wjeździe, wyjeździe i na terenie Rynku Hurtowego.
 • Biuro Obsługi Klienta – punkt obsługi klienta mieszczący się na terenie Rynku Hurtowego, w odróżnieniu od innych punktów obsługi oznaczony przy wejściu napisem „BIURO OBSŁUGI KLIENTA”

§ 1

 1. Nieruchomości, na których znajduje się Rynek Hurtowy są własnością Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” Spółka Akcyjna.
 2. Każda osoba poprzez sam fakt wstąpienia lub wjazdu, w szczególności pojazdem mechanicznym, na teren Rynku Hurtowego wyraża zgodę na podporządkowanie się zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Nieruchomości i obiekty Rynku Hurtowego przeznaczone są do prowadzenia na ich terenie hurtowego handlu wszelkiego rodzaju artykułami spożywczymi, produktami rolnymi oraz artykułami przeznaczonymi dla produkcji rolnej.
 2. W obiektach Rynku Hurtowego dopuszczalne jest prowadzenie działalności innej niż określona w pkt 1 niniejszego paragrafu, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A.

§ 3

 1. Na terenie Rynku Hurtowego handel odbywać się może wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 2. Miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, o których mowa w punkcie poprzednim to:
  • a) Hale handlowe oznaczone kolejnymi liczbami naturalnymi – handel może być prowadzony w ramach znajdujących się w nich boksach handlowych oraz na terenie znajdującym się przed tymi boksami do żółtej linii oznaczonej na podłożu ciągu komunikacyjnego hali;
  • b) Strefa handlowa, która jest oznaczoną częścią Rynku Hurtowego, przeznaczoną do wprowadzania nieprzetworzonych płodów rolnych, w szczególności warzyw i owoców do obrotu bezpośrednio ze stanowisk handlowych lub wydzielonych obiektów, określanych, jako pawilony handlowe lub magazynowe.
   Strefa handlowa jest podzielona na ciągi komunikacyjne i sektory wyznaczające rodzaj płodów rolnych, które można wprowadzać do obrotu handlowego. Są to odpowiednio:
   Sektor „B” – owoce wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM obejmującym obszar woj. łódzkiego i mazowieckiego – wg europejskiej klasyfikacji NUTS-1
   Sektor „Z” – warzywa wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM
   Sektor „K” – warzywa i inne płody rolne wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM
   Sektor „P” – grzyby jadalne, wyprodukowane lub zebrane w REGIONIE CENTRALNYM
   Sektor „PP” – ziemniaki - wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM
  • Sektor „I” – warzywa, owoce i inne płody rolne wyprodukowane w pozostałych regionach Wspólnot Europejskich i spoza obszaru WE.
 • Na obszarze strefy handlowej, w kolejnych sektorach wydzielone zostały indywidualne i oznaczone stanowiska handlowe oraz ciągi komunikacyjne. Oznaczenie stanowisk handlowych polega na wyznaczeniu linii oddzielających ciągi komunikacyjne od stanowisk handlowych ograniczających jednocześnie miejsce wprowadzania płodów rolnych do obrotu handlowego oraz przypisaniu wydzielonemu stanowisku handlowemu kolejnych liczb naturalnych. Do bezpośredniego przemieszczania towarów pomiędzy przestrzeniami ładunkowymi pojazdów została wydzielona część strefy handlowej. Użytkownicy posługujący się pojazdami zamierzający przemieszczać towary bezpośrednio pomiędzy przestrzeniami ładunkowymi wykorzystywanych pojazdów są obowiązani do parkowania i przemieszczania ładunku tylko w wyznaczonych miejscach przeładunku lub w obrębie miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników
 1. Nie zezwala się na wprowadzanie towarów do obrotu handlowego w strefie parkingowej, która jest odrębną częścią Rynku Hurtowego przeznaczoną do parkowania pojazdów w celu załadunku towarów zakupionych w halach handlowych.
 2. Poza miejscami oznaczonymi do prowadzenia handlu wskazanymi wyżej handel jest również dopuszczalny w miejscach wskazanych i na zasadach określonych przez upoważnionych pracowników lub na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A.
Regulamin Rynku Hurtowego